ISSI Digital Working Group's Corner: Login from IP 54.147.29.160-- Unauthorized access from ec2-54-147-29-160.compute-1.amazonaws.com
Contact nhan@temple.edu for access.
A Study of Nôm Archives
red dot Temple University College of Liberal Arts red dot Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society
   N Ô M · S T U D I E S
A BL EAP219 survey of Vietnamese Nôm archives
at the Vietnam Institute of Social Sciences Information — the EFEO Collection
 
Nôm resource viewer
❖  List of HN collection  ❖
Search:   Title  Creator  Subject  Identifier  all fields 
Collection:   Text / Id: Page  
HN catalog cards were upgraded by Phùng Thị Bình and Ngô Thanh Nhàn, 2014
A Sample ISSI Survey


English Introduction to ISSI (Powerpoint Show)

Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
Institute of Social Sciences Information

ISSI Digital Preservation Working Group


 

Viện Thông tin Khoa học xã hội có chức năng:

1. Thông tin khoa học cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp... về những vấn đề cơ bản và xu hướng phát triển của thế giới, khu vực và Việt Nam, về khoa học xã hội thế giới và Việt Nam.

2. Bảo tồn, khai thác và phát huy di sản truyền thống Thư viện Khoa học xã hội. Xây dựng và phát triển Thư viện là Thư viện Quốc gia về Khoa học xã hội

3. Chủ trì, điều phối và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thông tin và thư viện trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam

4. Đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông tin và thư viện khoa học xã hội.

Viện có những nhiệm vụ chính sau:

1. Trình Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch 5 năm và hàng năm; tổ chức thực hiện Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch đó khi được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thông tin - thư viện khoa học xã hội.

3. Dịch, biên soạn, xuất bản và cung cấp các sản phẩm thông tin khoa học xã hội (sách, tạp chí, chuyên đề, bản tin, tài liệu phục vụ lãnh đạo, tài liệu lý luận và nghiệp vụ về thông tin - thư viện...); Xây dựng báo cáo thông tin thường niên về Khoa học xã hội Việt Nam (Annual Report Vietnam Social Sciences).

4. Tổ chức phát triển nguồn thông tin khoa học xã hội. Xây dựng Ngân hàng dữ liệu về thông tin cơ bản của khoa học xã hội Việt Nam. Cập nhật sách, báo, tạp chí, phần mềm ứng dụng, các dạng thông tin số, ảnh, băng, đĩa... các loại.. Bảo quản, phục chế, số hoá, vi phim hoá sách, báo, tư liệu của Thư viện Khoa học xã hội.

5. Ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện. Tư vấn và hướng dẫn nghiệp vụ, điều phối hoạt động tin học hoá thư viện trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Chủ trì, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Thư viện trong Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Khoa học luận, các khoa học Thông tin - Thư viện.

7. Hợp tác quốc tế về thông tin khoa học xã hội. Phối hợp hoạt động thông tin và trao đổi ấn phẩm với các thư viện trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

8. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Viện; quản lý tài chính, tài sản của Viện theo quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.


Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society Gladfelter Hall — Room 1016 1115 Polett Walk red dot
Tel. 215 204 9207 red dot Temple University Philadelphia, PA 19122-6089 Nôm contact: Ngô Thanh Nhàn