red dot Temple University red dot Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society red dot Folk Arts
center   ywcm    F O L K · A R T S · S T U D I E S
A research project in the Vietnamese folk arts heritage


H Á T   X Ẩ M
Folk Songs of the Blind Traveling Beggars
Phan Gia Anh Thư & Ngô Thanh Nhàn
October 19, 2017

L Y R I C S
Giạt nước cánh bèo
"Like a fern petal in the angry stream"
Style Xẩm Hà Liễu
Sung with đàn nhị "two-string fiddle" by Hà Thị Cầu
accompanited by trống mảnh "twin lap drums", and cặp kè "bamboo clappers"

Vietnamese Engliah rough draft
Rao
Dạt nước cánh bèo, bấy lâu nay lênh đênh dạt nước cánh bèo
Đã từng lưu lạc... chữ tình lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân (xuyên tâm)
Trời cao có thấu tình chăng
(lưu không)
Introduction music, 2-string fiddle & drums
I have always been tumbling like a fern in the angry stream
I have always been wandering... my unsettled love life that brought me hardship and sufferings (pickup)
Oh Heaven on high! Do you know the troubles I'm in?
(instrumental refrain)
Trời mấy cao có thấu tình chăng
đòi người mà mấy lúc, đòi người với lúc vất vả gian truân cho kiếp tôi già (xuyên tâm)
Tôi hiềm về liệu bẩy lo ba
đến với chồng thì cũng nặng
bên cha cao dày
thế cho nên một tôi lo lắng cả đêm ngày
(lưu không)
Oh Heaven on high! Do you know how much trouble I'm in?
How many times in one’s life… How many times in your life, you has to go through hardship and sufferings that had aged me quickly… (pickup)
I think and think of all paths that led me astray,
on the one side, I am burden with the love for my husband,
and on the other, the debt of life for my father…
Both torture me relentlessly, day and night
(instrumental refrain)
Cho mấy nên lo lắng đêm ngày
đĩa trầu vơi mà nước mắt
trầu vơi nước mắt thiếp chẩy đầy cả năm canh... (xuyên tâm)
Ngồi một mình mà sao tôi cứ tủi mãi duyên mình
(lưu không)
That’s why I worry sick day and night
my betel dish is emptied, but my tears kept running ceaselessly (pickup)
I’m sitting here feeling sorry for myself
(instrumental refrain)
Một mình tôi cứ tủi mãi duyên mình
Than thân mà rằng chả
than thân rằng chả ăn ở bạc tình với ai (xuyên tâm)
Thà vấy ơ gió trúc mưa mai
ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân
cam mấy lòng tôi vất vả nơi xa gần
(lưu không)
Alone, I keep feeling sorry for my life
I cry for my lot
I cry for my lot but I have never to fail anyone (pickup)
I looked away from all temptations,
stunt by thousands of problems, I just focus on these duties alone
And invite hardships, far and near, onto myself
(instrumental refrain)
Cam lòng thân tôi vất vả xa gần
chẳng ai vò mà rối
Ai vò tôi rối chả có ai giần khúc ruột tôi đau (xuyên tâm)
Một mình tôi mới đứng tủi ngồi sầu
(lưu không)
I endure alone the hardships far and near (pickup)
Nobody messes me up, yet I am all twisted and turned
Nobody steps on me. yet my guts are all in pain (pickup)
I am all alone standing in shame and sitting in pain
(instrumental refrain)
Mình mới tôi đứng tủi ngồi sầu
than thân rằng chả
than thân rằng chả bạc đầu với hoa ... (xuyên tâm)
Thương mấy thân thời chút phận của đàn bà
những điều vất vả ấy là điều chung
Chị em ơi đàn bà thương lấy nhau cùng
(lưu không)
I am all alone standing in shame and sitting in pain
I regret that I might not be living all my life with my love (pickup)
Then I feel pity for myself,
A dreadful life of a woman
These pain and sufferings are fated on every woman
Oh sisters! Do pity for each other
(instrumental refrain)
Chị em ơi đàn bà thương lẫn nhau cùng
Thiền quyên nhỡ bước
Thiền quyên nhỡ bước để má hồng vất vả gian nan (xuyên tâm)
Đêm mấy ngày mình tôi nghĩ ngợi mà lo toan
Vất vả tại số, giở giang tại giời
Có may ra thì tôi thì vào được cái giếng khơi
(lưu không)
Oh sisters! As women, we have to empathize with each other
A woman always takes a wrong step
Then she lands in the wrong place she endures hardship and sufferings
(pickup) I just think and worry
I realize the hardship is our fate
And landing in wrong places it’s the heaven’s will
If one is lucky, one lands in an open well
(instrumental refrain)
May mấy ra vào được giếng khơi
vò/vừa trong vò/vừa sạch
vò trong vò sạch mát mẻ là nơi chỗ thanh nhàn (xuyên tâm)
Chả mấy may thân tôi vất vả mấy gian nan
bước vào nơi mà cay đắng phàn nàn cùng ai
Dạ tôi sầu tuy rằng trong héo ngoài tươi
(lưu không)
If you’re really lucky, you land in an open well
The water is clear, and clean
The water is clear and clean where you can enjoy leisure (pickup)
I, like all of you, fall into the wrong places, I must endure hardship, to whom can I complain
All in pain, but, like a flower, I still have to look cheerful
(instrumental refrain)
Tôi mới sờ/sầu tuy rằng trong héo ngoài tư
ơi tiếc công thì gắn bó
tiếc công gắn bó thiệt thòi mà lắm ru…(xuyên tâm)
Con rồng vàng mà ai đem tắm nước ao tù
người khôn thì ở mấy người ngu mà nặng mình
cho mắy nên tôi phải đèo bòng
Chung kết
All in pain, yet I have to look cheerful,
I can’t feel wasteful for my stupid commitment
The stupid commitment, that keeps me holding on to the short ends (pickup)
We are all like golden dragons falling into the pools of mud,
we are the smart ones who have to live with the dumb dumbs, how can we not feel all dragged down…
That’s why I continue… in silence
(Final rally)


 


The Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society Gladfelter Hall Room 924 1115 Polett Walk red dot
Tel. 215 204 9207 red dot Temple University Philadelphia, PA 19122 Folk Arts page queries: Folk Arts Studies